ระบบ ๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือน
ข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครัวเรือนเป้าหมาย
ตรวจสอบครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย
ปีงบประมาณ:  
เลขบัตร ปปช. ผู้รับผิดชอบครัวเรือน :
ข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย :